MariaDB 是最受欢迎的数据库服务器之一。由于 MySQL 被甲骨文收购,开源社区担心存在一定隐患,而由 MySQL 的原始开发人员领导进行开发,并保证保持开源,同时保持与 MySQL 的高度兼容。

安装命令及步骤:

# 安装 mariadb 10.4 软件源
curl -sS https://downloads.mariadb.com/MariaDB/mariadb_repo_setup | sudo bash /dev/stdin --mariadb-server-version mariadb-10.4
# 替换软件源为阿里云镜像(国内使用)
cp -n /etc/yum.repos.d/mariadb.repo /etc/yum.repos.d/mariadb.repo.mybak
sed -i 's|https://downloads.mariadb.com/MariaDB/mariadb-.*$|http://mirrors.aliyun.com/mariadb/yum/10.4/centos7-amd64/|g' /etc/yum.repos.d/mariadb.repo
# 安装
yum -y install MariaDB-server MariaDB-client
cp -n /etc/my.cnf.d/server.cnf /etc/my.cnf.d/server.cnf.mybak
sed -i '/\[mysqld\]/a\character-set-server=utf8mb4' /etc/my.cnf.d/server.cnf
sed -i '/\[mysqld\]/a\slow_query_log = 1' /etc/my.cnf.d/server.cnf
sed -i '/\[mysqld\]/a\long_query_time = 2' /etc/my.cnf.d/server.cnf
sed -i '/\[mysqld\]/a\slow_query_log_file = /var/log/slow_query.log' /etc/my.cnf.d/server.cnf
cp -n /etc/my.cnf.d/mysql-clients.cnf /etc/my.cnf.d/mysql-clients.cnf.mybak
sed -i '/\[mysql\]/a\default-character-set=utf8mb4' /etc/my.cnf.d/mysql-clients.cnf
systemctl enable mariadb
systemctl start mariadb
# 快捷初始化
echo -e "\nn\nn\nY\nY\nY\nY\n" | mysql_secure_installation

将数据库文件从默认目录 /var/lib/mysql 转移到 /data/mysql :

systemctl stop mariadb
sed -i '/\[mysqld\]/a\datadir=/data/mysql' /etc/my.cnf.d/server.cnf
mv /var/lib/mysql /data/mysql
mkdir /var/lib/mysql
chown mysql:mysql /var/lib/mysql
systemctl start mariadb


原文链接地址:http://blog.exsvc.cn/article/mariadb-install.html
转载请注明:转载自 易科博客 ,谢谢!

发表回复

您的电子邮箱地址不会被公开。 必填项已用 * 标注